PL|EN

Oferta

Zakres naszej działalności obejmuje:

 • projekty technologii medycznej
 • aranżacje wnętrz
 • projekty architektoniczno-budowlane
 • adaptacje projektów gotowych
 • projekty wykonawcze
 • kosztorysy

Oferujemy naszym Klientom kompleksową usługę począwszy od:

 • uzyskania warunków zabudowy
 • analizy chłonności terenu
 • opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej
 • uzyskanie prawomocnego pozwolenia na budowę
 • nadzory nad realizacją
 • koordynacja wykonawców
 • odbiory budynków do użytkowania

Nasza pracownia wykonuje również projekty modernizacji i rozbudowy istniejących budynków.

Projekty technologii medycznej:
Projekt funkcjonalno-przestrzenny określający rozkład oraz wyposażenie medyczne pomieszczeń zakładu opieki zdrowotnej. Projekt jest uzgodniony z rzeczoznawcą do spraw sanitarno-zdrowotnych.

Działamy kompleksowo i gwarantujemy obsługę w pełnym zakresie projektowym i inwestycyjnym - począwszy od opracowania wstępnych koncepcji i analiz, pomagających ocenić rentowność inwestycji, kończąc na szczegółowych projektach technologii medycznej ściśle skoordynowanych z projektami wnętrz. Takie podejście gwarantuje pełną kontrolę nad każdym etapem procesu inwestycyjnego.

Wykonujemy projekty technologii medycznej dla różnych obiektów służby zdrowia – gabinety indywidualne, gabinety stomatologiczne, kliniki, szpitale, przychodnie, sale operacyjne oraz oddziały łóżkowe, zakłady opiekuńczo-lecznicze, domy opieki.

Projekt technologii składa się z części opisowej oraz rysunkowej.

Część opisowa zawiera:

 • Charakterystykę programowo-technologiczną z określeniem przebiegu procesów technologicznych
 • Określenie rodzaju i ilości odpadów oraz sposobu ich unieszkodliwiania
 • Określenie wielkości zatrudnienia
 • Zestawienie powierzchniowe oraz charakterystyczne parametry techniczne
 • Zestawienie maszyn, urządzeń, i wyposażenia technologicznego
 • Karty pomieszczeń
 • Bilans powietrza wentylacyjnego.
 • Określenie warunków BHP, sanitarnych i ppoż.
 • Wytyczne technologiczne i budowlane dla poszczególnych branż: architektury, konstrukcji oraz instalacji wewnętrznych.

Część graficzna zawiera:

 • Rzuty poszczególnych kondygnacji/ aranżacja lokalu zawierające rozmieszczenie podstawowego wyposażenia medycznego i technologicznego.

Analiza chłonności terenu:
Analizujemy potencjał działki/lokalu i możliwości wykorzystania jej dla planowanej Inwestycji. 

Analiza chłonności terenu to dokument niezmiernie istotny dla przyszłych deweloperów lub klientów chcących kupić działki pod inwestycje komercyjne lub prywatne. Jest ona pomocna również dla osób chcących sprzedać nieruchomość na maksymalnie korzystnych dla siebie warunkach. Analiza pomaga stwierdzić jaką stopę zwrotu może przynieść zakup danej działki/ budynku/ lokalu a co za tym idzie ile maksymalnie można będzie zarobić na danej inwestycji (pomagamy oszacować także koszty budowy).

Wykonujemy również wstępne projekty koncepcyjne zagospodarowania terenu, np. w przypadku sprzedaży lub zakupu działki. Wizualizacja przyszłej inwestycji wraz z bilansem terenu może być istotną kartą przetargową w negocjacjach z przyszłym klientem.

ANALIZA CHŁONNOŚCI TERENU składa się z:

 • analizy możliwości zagospodarowania terenu
 • zbadania przebiegu słońca – linijki słońca (zacienianie)
 • zbadania przesłaniania zgodnie z Warunkami Technicznymi
 • dostosowania do warunków p.poż. wynikających z Warunków Technicznych
 • wyliczenia zapotrzebowania na miejsca parkingowe oraz wstępne rozrysowanie garażu podziemnego lub/i parkingu naziemnego w oparciu o współczynniki parkingowe, WZ lub MPZP
 • rozrysowania schematycznego podziału mieszkań / lokali usługowych
 • rozrysowania schematycznego komunikacji pionowej i poziomej w budynku
 • rozrysowania schematycznego elewacji budynku
 • wyliczenia powierzchni użytkowej mieszkań (PUM) / lokali usługowych

Adaptacja projektów gotowych:

Dostosowanie projektu gotowego do wymogów Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego lub Decyzji o warunkach zabudowy. Wykonanie projektu zagospodarowania terenu oraz przygotowanie kompletnej dokumentacji projektu budowlanego wraz z niezbędnymi załącznikami formalno-prawnymi, uzgodnieniami, opiniami oraz pozwoleniami od odpowiednich urzędów i instytucji. Możemy również dostosować projekt do indywidualnych potrzeb klienta.

Projekt koncepcyjny:

Wstępny projekt określający charakter, estetykę, standard oraz układ funkcjonalno-przestrzenny budynku/ wnętrza.

Nasze prace zaczynamy od analizy formy i funkcji obiektu i staramy się dopasować ją do przyzwyczajeń i wymagań Klienta. Równocześnie myślimy nad tym jak poszczególne pomieszczenia ze sobą korespondują, przenikają się. To właśnie na tym etapie tworzymy architekturę budynku czy wnętrza. Zazwyczaj powstaje kilka wariantów, które omawiamy z klientem na spotkaniu. Prezentacja odbywa się na modelu 3d, który ułatwia Klientowi zorientowanie się w przestrzeni i łatwiej jest zrozumieć ideę projektu.

Projekt zawiera propozycję rozwiązań materiałowych i kolorystycznych oraz wstępny dobór elementów wyposażenia i wykończenia wnętrza.
Wykonujemy również wstępny kosztorys realizacji Inwestycji, który pomaga ustalić ostateczny budżet prac budowlano-wykończeniowych.

Projekt budowlany:
Wielobranżowa dokumentacja projektowa stanowiąca podstawę do uzyskania pozwolenia na budowę. Pomagamy w skompletowaniu wszystkich dokumentów formalno-prawnych wraz z niezbędnymi uzgodnieniami, opiniami oraz pozwoleniami od odpowiednich urzędów i instytucji. Reprezentujemy Inwestora przed organami administracji publicznej.

Zakres projektu budowlanego jest prawnie określony i zawiera przede wszystkim:

 • Projekt zagospodarowania terenu
 • Projekt architektoniczno-budowlany
 • Projekt konstrukcji
 • Projekt instalacji wodno-kanalizacyjnej
 • Projekt instalacji centralnego ogrzewania
 • Projekt instalacji gazowej
 • Projekt instalacji wentylacji i klimatyzacji
 • Projekt instalacji elektrycznych i teletechnicznych
 • Charakterystyka energetyczna budynku.
 • Analiza racjonalnego wykorzystania alternatywnych źródeł energii dla planowanej Inwestycji.
 • Uzgodnienie projektu z rzeczoznawcą do spraw sanitarno-zdrowotnych oraz zabezpieczeń przeciwpożarowych – w przypadku obiektów wymagająch takiego uzgodnienia.
 • Inne uzgodnienia i opinie, analizy, opracowania inwentaryzacyjne, projekty rozbiórki.

Projekt wykonawczy architektury:
Projekt wykonawczy stanowi uszczegółowienie rozwiązań zawartych w projekcie budowlanym. Służy on do wyboru wykonawcy robót, sporządzenia szczegółowego kosztorysu prac, wykonania robót budowlanych, kontroli ich jakości oraz odbioru zrealizowanych obiektów. Stanowi on również, po naniesieniu ewentualnych zmian, podstawowy składnik dokumentacji powykonawczej, która stanowi podstawę użytkowania zrealizowanych obiektów i jest głównym załącznikiem do książki eksploatacji obiektu budowlanego.
Zakres projektu obejmuje wszystkie branże: architekturę, konstrukcję, instalacje wewnętrzne, detale architektoniczne oraz elementy zagospodarowania terenu.

Projekt wykonawczy wnętrza:
Projekt wykonawczy obejmuje wszystkie elementy niezbędne do wykonania prac remontowo-wykończeniowych. Zawiera rysunki techniczne geometrii ścian, instalacji sanitarnych i elektrycznych, projekty sufitów, posadzek i kolorystyki ścian. Razem z klientem odwiedzamy sklepy z meblami, armaturą, oświetleniem i dobieramy wszystkie elementy wyposażenia wnętrza. Projektujemy meble, zabudowy, detale rozwiązań. Rozmawiamy z wykonawcami poszczególnych elementów wnętrza. Czuwamy nad budżetem inwestycji. Dbamy o to, aby projekt wnętrza był dopracowany w każdym detalu i w jak największym stopniu odpowiadał oczekiwaniom i potrzebom klienta. Przygotowujemy kompleksowy kosztorys inwestycji wraz z zestawieniem wszystkich elementów wyposażenia

Nadzór autorski na budowie/koordynacja prac budowlanych:
Na życzenie klienta pełnimy nadzór autorski nad realizacją projektu. Przekazujemy dokumentację wykonawcy i omawiamy przyjęte rozwiązania. Regularnie również odwiedzamy plac budowy i sprawdzamy zgodność wykonywanych prac z projektem.

W zakres nadzoru autorskiego wchodzi:

 • Omówienie zakresu prac z wykonawcą i skonsultowanie ewentualnych rozwiązań zamiennych
 • Kontrola zgodności wykonywanych prac z projektem

Pełna koordynacja realizacji projektu:

Możemy podjąć się również pełnej koordynacji realizacji projektu. W takim przypadku przejmujemy całkowitą kontrolę nad pracami budowlanymi a klient tylko obserwuje postęp robót. To my ustalamy harmonogram prac poszczególnych wykonawców i kolejność zamówień, zamawiamy i odbieramy produkty, weryfikujemy ich stan przy odbiorze. Dbamy o to aby prace przebiegały sprawnie i były wykonywanie zgodnie z projektem.

W zakres pełnej koordynacji wchodzi:

 • Ustalenie harmonogramu prac poszczególnych podwykonawców i kolejności zamówień materiałów
 • Zamówienie produktów i ich weryfikacja przy odbiorze
 • Nadzór nad pomiarami i weryfikacja rozwiązań poszczególnych podwykonawców
 • Nadzór nad prowadzonymi pracami i weryfikacja ich jakości
 • Odbiory prac poszczególnych podwykonawców
 • Uzgodnienia międzybranżowe, doprecyzowanie miejsc newralgicznych, propozycja ewentualnych rozwiązań zamiennych
copyright REALIZACJA: PRO-LINK